Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERA
W CENTRUM KOSMETOLOGII BEAUTY TIME

    I Definicje

1. Centrum – Centrum Kosmetologii Beauty Time przy ul. Pińskiej 7, 54-618 Wrocław, którego właścicielami są Karolina Adamiak oraz Natalia Kotwis działający w Spółce Cywilnej NIP: 8943149004, REGON: 385005849
1. Pracownik – osoba wykonująca usługę w Centrum w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
3. Karta podarunkowa – karta imienna lub na okaziciela ze wskazaną kwotą lub zabiegiem do wykorzystania w Centrum Kosmetologii Beauty Time, uprzednio wydana przez właściciela lub pracownika Centrum
4. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która dokonała zakupu karty podarunkowej za zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która korzysta z karty podarunkowej za wyraźną zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

    II Postanowienia ogólne

1. Karta podarunkowa wystawiona jest na określoną kwotę lub wybrany zabieg
2. Karta podarunkowa imienna może być przeniesiona na inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z obsługą Centrum Kosmetologii Beauty Time
3. Karta podarunkowa nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny oraz nie podlega zwrotowi w całości, ani w niewykorzystanej części
4. Przy realizacji karty podarunkowej nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość karty podarunkowej
5. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością karty podarunkowej, a ostateczną kwotą rozliczenia, jeśli wybrany zabieg, usługa, produkt przewyższa kwotę określoną na karcie podarunkowej
6. Zasady korzystania z usług Centrum, płatności oraz reklamacje zostały przedstawione w Regulaminie Centrum, który jest zapisem uzupełniającym niniejszy Regulamin

   III Zasady korzystania z karty podarunkowej

1.Kartę podarunkową można wykorzystać na określony zabieg wskazany w treści karty podarunkowej lub na inny zabieg świadczony w Centrum do wysokości ceny zabiegu określonego w treści karty podarunkowej. Przez cenę zabiegu rozumie się cenę usługi zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu wykonania zabiegu
2. Kartę podarunkową należy zrealizować w trakcie jednej wizyty, chyba że właściciele Centrum wyrazili zgodę na realizację karty podarunkowej w kilku terminach
3. Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty celem realizacji karty podarunkowej w Centrum osobiście, telefonicznie lub mailem minimum dwa tygodnie przed upływem ważności karty podarunkowej. Podczas rezerwacji należy określić zabieg oraz dane kontaktowe Użytkownika
4. Kartę podarunkową należy okazać w Centrum przed rozpoczęciem zabiegu
5. Centrum ma prawo odmówić zrealizowania karty podarunkowej, gdy: Użytkownik nie posiada przy sobie karty podarunkowej, upłynął termin ważności karty podarunkowej; uszkodzenia karty podarunkowej uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na karcie podarunkowej lub nie dokonano wcześniejszej rezerwacji zabiegu

    IV Termin ważności Vouchera

1.Karta podarunkowa jest ważna do dnia wskazanego w jego treści
2. W przypadku gdyby w treści karty podarunkowej nie została wskazana data ważności, wówczas karta podarunkowa jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu
3. Data ważności karty podarunkowej nie ulega przedłużeniu
4. Karta podarunkowa nie łączy się z promocjami i rabatami
5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za kartę podarunkową, która została utracona lub uszkodzona po jego przekazaniu Nabywcy albo utraciła swoje cechy charakterystyczne, dzięki którym można było odczytać treść kwoty, datę ważności lub opis zabiegu

   V Postanowienia końcowe

1.Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Centrum dostępny na stronie internetowej www.centrum-beautytime.pl oraz w siedzibie Centrum
2. Podczas składania zamówienia Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Centrum
3. Przed dokonaniem rezerwacji zabiegu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Centrum
4. Centrum zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2019 roku

Regulamin Centrum

REGULAMIN CENTRUM KOSMETOLOGII BEAUTY TIME

    I Definicje

1. Regulamin – oznacza regulamin Centrum Kosmetologii Beauty Time, w którym zostały określone zasady korzystania z usług kosmetologicznych
2. Centrum – Centrum Kosmetologii Beauty Time przy ul. Pińskiej 7, 54-618 Wrocław, którego właścicielami są Karolina Adamiak oraz Natalia Kotwis działający w Spółce Cywilnej NIP: 8943149004 , REGON: 385005849
3. Pracownik – osoba wykonująca usługę w Centrum w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która korzysta z usługi za wyraźną zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
5. Usługa – rozpoczęty lub zakończony zabieg kosmetologiczny świadczony przez pracownika Centrum.

    II Postanowienia ogólne

1. Godziny otwarcia Centrum:

  • od poniedziałku do piątku od 9 do 20 oraz w soboty od 9 do 16, w niedziele Centrum jest nieczynne
  • w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy Centrum jest nieczynne
  • za zgodą pracownika Centrum istnieje możliwość dopasowania godzin wizyty Klienta do jego indywidualnych potrzeb

2. Zakup usługi oferowanej przez Centrum jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zabiegu lub innych produktów oferowanych przez Centrum oraz akceptację warunków Regulaminu
3. Klienci Centrum mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do zabiegu

    III Świadczone usługi

1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na wiek, stan zdrowia, przebyte choroby lub tryb życia albo inne czynniki (np. ciąża, rozrusznik, przyjmowanie określonych leków itp.) nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Wywiad zostaje przeprowadzony zgodnie z kartą klienta, którą Klient przed zabiegiem własnoręcznie podpisuje
2. Klient przed wykonaniem zabiegu zostaje powiadomiony o przeciwwskazaniach oraz skutkach ubocznych, jakie zabieg może wywołać, jak i zaleceniach pozabiegowych.
3. Przystąpienie do zabiegu jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta o akceptacji ryzyka jakie zabieg lub jego powikłania mogą spowodować.
4. Klient w trakcie zabiegu ma obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do dalszego przeprowadzenia zabiegu.
5. Jeżeli taki sam lub podobny rodzajowo zabieg stanowi kontynuację w ramach określonej serii, to Klient każdorazowo przed przystąpieniem do kolejnego zabiegu ma obowiązek poinformować pracownika o swoim stanie zdrowia oraz skutkach jakie wywołał poprzedni etap zabiegu
6. Pracownik ma prawo odmówić wykonania lub kontynuowania zabiegu jeśli: w jego ocenie zachodzą wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa zdrowia lub życia Klienta przy przeprowadzeniu zabiegu; Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; Klient zachowuje się w sposób wulgarny lub agresywny
7. Zakończenie zabiegu może nastąpić po godzinie zamknięcia Centrum

    IV Rezerwacje

1.Klient może umówić termin zabiegu w Centrum osobiście, telefonicznie pod numerem 534 118 172 , e-mailowo na adres kontakt@centrum-beautytime.pl, przez stronę internetową www.centrum-beautytime.pl, przez aplikację booksy.pl

2. Podczas rezerwacji przez aplikację booksy.pl może być wymagana przedpłata zadatku wynosząca 100% wartości usługi.

3. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub w rozmowie z Pracownikiem Centrum

4. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną

5. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Centrum do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta.
 6. W przypadku odwołania przedpłaconej wizyty: 
– 100% przedpłaty zostaje na koncie Centrum jako bezzwrotny zadatek jeśli rezerwacja zostaje odwołana w dniu zabiegu
– 50% wartości wizyty zostaje na koncie Centrum jako bezzwrotny zadatek jeśli rezerwacja zostanie odwołana dzień przed zabiegiem po godzinie 18.00
– Cała wartość przedpłaty zostaje zwrócona Klientowi jeśli rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej do godziny 18 dnia poprzedzającego zaplanowaną wizytę.
Zwrot przedpłaty przez Centrum następuje przez aplikację booksy.pl na konto Klienta.

7. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie pracownika Centrum, żaden z etapów usługi nie zostanie skrócony
8. W przypadku spóźnienia Klienta Centrum zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, z jednoczesnym utrzymaniem pełnej ceny za świadczoną usługę, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji i niewykonania zabiegu
9. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie poinformowany przed upływem 24 godzin od terminu zabiegu, za wyjątkiem sytuacji losowych i niezależnych od pracownika Centrum, gdzie termin 24 godzin może być niedochowany

    V Cennik i płatność

1. Ceny świadczonych usług i innych produktów są podane w cenniku dostępnym w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.centrum-beautytime.pl
2. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonany lub rozpoczęty zabieg w całości w przypadku braku przedpłaty lub pozostałej do zapłaty kwoty pomniejszonej o wartość przedpłaconego zadatku.
3 W przypadku dokonanej przedpłaty przez portal booksy.pl w dniu wpłynięcia na konto Centrum Kosmetologii Beauty Time zadatku, pracownik salonu jest zobowiązany do wydrukowania paragonu na przedpłaconą kwotę, który zostanie przekazany klientowi w dniu jego wizyty w salonie. Pracownik salonu w dniu zabiegu klienta zobowiązany jest do wydrukowania paragonu na pozostałą zapłaconą kwotę po wykonaniu zabiegu.
4. W Centrum udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą za pomocą terminala, przedpłata na konto Centrum za pośrednictwem strony internetowej booksy.pl
5. W przypadku rezerwacji wizyty przez stronę internetową booksy.pl zadatku należy dokonać do 24h od rezerwacji wizyty. W przeciwnym razie wizyta zostanie usunięta automatycznie przez system.
6. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na określone zabiegi oraz inne produkty. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości w czasie trwania promocji. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
7. Promocje i rabaty oferowane Klientom Centrum nie łączą się
8. Jeżeli zabieg jest podzielony na kilka etapów, wykonywanych w różnych terminach, to niewykonanie zabiegu z powodu: braku odwołania terminu na mniej niż 24 godziny przed umówioną wizytą, odwołanie terminu umówionej wizyty więcej niż dwa razy, brak zjawienia się na umówionej wizycie, spóźnienie się więcej niż 15 minut na umówioną wizytę – nie powoduje zwrotu uiszczonej opłaty
9. W Centrum dostępne są także karty podarunkowe płatne z góry, uprawniające obdarowaną osobę do skorzystania z określonych zabiegów w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu karty podarunkowej. Zasady zakupu i korzystania z karty podarunkowej zostały opisane w osobnym regulaminie

    VI Reklamacja

1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu świadczonej przez Centrum usługi w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub wystąpienia niepożądanych efektów. Formularz reklamacyjny dostępny jest na stronie internetowej Centrum www.centrum-beautytime.pl
2. Reklamację składa się w formie pisemnej osobiście w Centrum lub listem poleconym za pośrednictwem placówki pocztowej na terenie RP na adres 54-618 Wrocław ul. Pińska 7, Centrum Kosmetologii Beauty Time
3. W treści reklamacji należy podać datę oraz opis świadczonej usługi, imię i nazwisko pracownika, który wykonywał usługę, opisać zarzuty, załączyć fotografię miejsca, gdzie niepożądany efekt wystąpił (lub dokumentację medyczną), jak i przestawić dowód płatności za usługę
4. Reklamacja spełniająca wymogi wyżej wymienione wymogi zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pisma
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje żądanie wykonania zabiegu korygującego w Centrum przez innego pracownika albo zwrot zapłaty uiszczonej za niepoprawnie wykonany zabieg
6. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed właściwym sądem, z zastrzeżeniem, że wszelkie spory winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie

     VII Postanowienia końcowe

1. Za wszelkie szkody powstałe w Centrum w wyniku działania lub zaniechania Klienta lub innej osoby przebywającej na terenie Centrum odpowiada bez ograniczeń sprawca lub opiekun prawny/ustawowy sprawcy, który wywołał szkodę
2. Właściciele Centrum nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy oraz inne przedmioty pozostawione na terenie Centrum
3. Na terenie Centrum panuje zakaz nagrywania wizerunku i głosu oraz fotografowania pracowników albo innych osób przebywających na terenie Centrum, bez ich wcześniejszej zgody oraz nagrywania lub fotografowania sprzętu, wyposażenia Centrum bez zgody właściciela pod rygorem kary finansowej do kwoty 10.000 zł
4. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Centrum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z póź. zm.) – polityka prywatności została przedstawiona w osobnym zapisie
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do sugestii pracowników. Klient korzystając z usług Centrum jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia
6. Niezastosowanie się przez Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań albo zatajenie okoliczności wymaganych w wywiadzie skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną usługę przez pracowników i właścicieli Centrum
7. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług które znajdują się na stronie www.centrum-beautytime.pl oraz wglądu do swoich kart klienta po uprzednim zgłoszeniu w siedzibie salonu 54-618 Wrocław ul. Pińska 7
8. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu
9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego
10. Właściciele Centrum zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2019 roku

Regulamin karnetu

REGULAMIN KARNETU
CENTRUM KOSMETOLOGII BEAUTY TIME

    I Definicje

1. Centrum – Centrum Kosmetologii Beauty Time przy ul. Pińskiej 7, 54-618 Wrocław, którego właścicielami są Karolina Adamiak oraz Natalia Kotwis działający w Spółce Cywilnej NIP: 8943149004, REGON: 385005849
2. Pracownik – osoba wykonująca usługę w Centrum w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która korzysta z usługi za wyraźną zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
4. Usługa – rozpoczęty lub zakończony zabieg kosmetologiczny świadczony przez pracownika Centrum.
5. Karnet – określenie na serię zabiegową, która wymaga więcej niż jednego zabiegu w określonych odstępach czasu
6. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która dokonała zakupu Karnetu za zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu
7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, która korzysta z Karnetu za wyraźną zgodą jej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

    II Postanowienia ogólne

1. Karnet zakupiony zostaje dla jednej konkretnej osoby, za określoną kwotę, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.centrum-beautytime.pl
2. Karnet nie może być przeniesiony na inną osobę
3. Karnet nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny oraz nie podlega zwrotowi w całości ani w niewykorzystanej części
4. Przy realizacji Karnetu nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość Karnetu
5. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Karnetu, a ostateczną kwotą
6. Zasady korzystania z usług Centrum, płatności oraz reklamacje zostały przedstawione w Regulaminie Centrum, który jest zapisem uzupełniającym niniejszy Regulamin

    III Termin ważności Karnetu

1.Karnet jest ważny do 3 miesięcy od daty jego zakupu
2. Data ważności Karnetu nie ulega przedłużeniu
3. Karnet nie łączy się z promocjami i rabatami.
4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za Karnet, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Nabywcy albo utracił swoje cechy charakterystyczne, dzięki którym można było odczytać treść kwoty, numer Karnetu, datę ważności lub opis zabiegu

    IV Zasady korzystania z Karnetu

1. Karnet można wykorzystać na określony zabieg wskazany w treści Karnetu
2. Karnet należy zrealizować w trakcie ilości wizyt wskazanych na Karnecie lub zaleconych przez kosmetologa. Wizytę dotyczącą usługi z karnetu można odwołać tylko jeden raz, jeżeli Klient powiadomi o tym fakcie Centrum co najmniej 24 godziny przed umówioną datą zabiegu. W pozostałych przypadkach wizyty, które nie odbyły się – przepadają.
3. Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty celem realizacji Karnetu w Centrum osobiście, telefonicznie lub mailem minimum dwa tygodnie przed upływem ważności Karnetu. Podczas rezerwacji należy określić zabieg oraz dane kontaktowe Użytkownika
4. Centrum ma prawo odmówić zrealizowania Karnetu, gdy: Użytkownik nie posiada przy sobie Karnetu, upłynął termin ważności Karnetu; uszkodzenia Karnetu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Karnecie lub nie dokonano wcześniejszej rezerwacji zabiegu.

    V Zasady szczegółowe. Pakiety na zabiegi laserowego usuwania owłosienia Motus AX

1. Salon może odmówić wykonania zabiegu u Klienta, u którego stwierdzono przeciwwskazania do wykonania epilacji laserowej. W oparciu o dane z przeprowadzonego z Klientem wywiadu. Pracownik ustala zalecenia okołozabiegowe, do których Klient jest bezwzględnie zobowiązany.
2. W ramach wywiadu ustnego, jak również w treści wypełnianych przez Klienta, bądź z jego udziałem kart wywiadu medycznego, kart zabiegowych itp., Klient zobowiązany jest do udzielenia Pracownikowi prawdziwych informacji, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Salon nie ponosi odpowiedzialności za następstwa Zabiegu, w tym skutki uboczne, których wyłączną przyczyną jest świadome podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji.
3. W wypadku wykonywania u Klienta cyklu Zabiegów w odstępach czasowych, przed przystąpieniem do kolejnego Zabiegu, Klient zobowiązany jest poinformować Pracownika o zaistniałych od czasu wywiadu, zmianach w zakresie informacji podanych w trakcie wywiadu.
4. Salon może uzależnić wykonanie Zabiegu u Klienta od poddania się Klienta tzw. próbie. Próba zabiegu polega na wykonaniu u Klienta czynności kosmetycznej na niewielkim fragmencie ciała w celu oceny reakcji Klienta na Zabieg, w tym ryzyka wystąpienia skutków ubocznych lub powikłań okołozabiegowych.
5. Pracownik ma obowiązek udzielić Klientowi wszelkich informacji na temat wykonywanego Zabiegu, w tym poinformować o ryzykach wynikających z jego przeprowadzenia, w tym możliwych skutkach ubocznych i przeciwwskazaniach. Klient ma prawo do informacji o sposobie wykonania Zabiegu, w tym o parametrach przy których Zabieg jest wykonywany.
6. W celu uniknięcia wątpliwości Centrum zastrzega, że nienależytego wykonania Usługi nie stanowi nieosiągnięcie efektu Zabiegu oczekiwanego subiektywnie przez Klienta, o ile Zabieg został przeprowadzony w sposób zgodny z zasadami sztuki i zachowaniem szczególnej staranności profesjonalisty.
7. W wypadku wystąpienia niepożądanych następstw zabiegu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z gabinetem Centrum, w którym Zabieg był wykonywany, celem umożliwienia oceny skutków zabiegu i przyczyn powstałych następstw oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.


    VI Warunki sprzedaży karnetu depilacji laserowej

1. Ceny regularne depilacji laserowej, Pakietów oraz aktualnych promocji dostępne są u Pracownika Centrum lub na stronie www.centrum-beautytime.pl
2. Oferowany Pakiet na zabieg depilacji laserowej polega na wykupieniu 6 zabiegów. Płatność za pakiet trzeba uregulować z góry w siedzibie Centrum.
3. Wykupiony pakiet można tylko i wyłącznie wykorzystać na jedną partie ciała, którą Korzystający określa przy zakupie pakietu.
4. Korzystający depilując więcej niż jedną partię ciała korzysta z promocji stałych: 15% przy jednej partii ciała, 20% przy dwóch partiach oraz 25% przy trzech, czterech i więcej partii.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacją, profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu z uwzględnieniem odpowiednich przerw pomiędzy zabiegami uzależnionych od partii ciała oraz indywidualnej reakcji na laser.
6. Po wykorzystaniu Pakietu 6 zabiegów Korzystającemu przysługuje rabat począwszy od siódmego zabiegu w wysokości uzależnionej od ilości wykupionych uprzednio partii ciała (tj. -15% w przypadku kontynuacji jednej partii, -20% przy kontynuacji dwóch partii i -25% przy kontynuacji trzech, czterech i więcej partii ciała).
7. Pakiety są ważne przez 6 zabiegów na czas do 12 miesięcy od daty zakupu.

    VII Postanowienia końcowe

1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Centrum dostępny na stronie internetowej www.centrum-beautytime.pl oraz w siedzibie Centrum
2. Podczas składania zamówienia Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Centrum
3. Przed dokonaniem rezerwacji zabiegu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Centrum
4. Centrum zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Karnetu bez uprzedzenia. Regulamin Karnetu wchodzi w życie z dniem 16.12.2019 roku

Formularz reklamacji

Wrocław, data ________________________

FORMULARZ REKLAMACYJNY
Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu świadczonej przez Centrum usługi w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub wystąpienia niepożądanych efektów.

DATA WYKONANEGO ZABIEGU ______________
RODZAJ WYKONANEGO ZABIEGU _______________________________
OPIS ZABIEGU __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA _____________________________________
OPIS ZARZUTÓW __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OPIS POWIKŁANIA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MIEJSCE WYSTĄPIENIA POWIKŁANIA ________________________________________________________________
OPIS ZAŁĄCZONYCH ZDJĘĆ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZDJĘCIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI

_______________________________
PODPIS KLIENTA SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ
_______________________________
PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO REKLAMACJĘ

Copyright © 2020 Centrum Kosmetologii Beauty Time

Polityka prywatności & cookies